User: unknown  ||   Login  ||  NOVINKY: Vyhodnocení 8. bloku a celkové

Invitation

News

Application to the DTMA

Payment of the DTMA

Transport to the DTMA

Time Schedule of the WCFA & PUM

Course Lecturers

Course Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D&DT for Aircraft Engineers

 

Title PragTic

 

Language / Jazyk: English

DTMA2011

Program kurzu, přednášky ke stažení

Program jako celek si lze stáhnout ve formě pdf. Účastníci kurzu si mohou po přilogování do systému prohlížet přednášky ve formátu pdf.

Č.TémaTermínObsahPrezentacePočet hodinPočet dnů
1Úvod1.3.2011 - 9:00
-
1.3.2011 - 16:00
Poslání kurzu; historie výzkumu únavového zatížení a jeho uplatnění při vývoji součástí; faktory ovlivňující pevnost a životnost konstrukcí; typy selhání konstrukcí, jejich kombinace; nedestruktivní prohlídky a zkoušky; kritéria navrhování na únavovou pevnost; vznik a vývoj Damage Tolerance přístupu; aktuálně platné předpisy; předpis CS 25, paragraf CS 25.571; certifikace safe-life, damage tolerance dle CS 25.1) Papuga - Historie
2) Růžička - Základy DTMA
3) Běhal - Předpisy
4) Běhal - Úvod k DT
5) Běhal - Úvod k NDI
51
2Únava2.3.2011 - 9:00
-
2.3.2011 - 16:00
Napětí a deformace při cyklickém zatěžování; změny materiálové odezvy při cyklickém zatěžování; tvrdé a měkké zatěžování; cyklická deformační křivka; Wöhlerova křivka; Mansonova-Coffinova křivka; Basquinova křivka; napěťově orientovaná analýza a vlivy, které je potřeba zahrnout; vliv střední hodnoty; vrubovitost; kumulace poškození; rain-flow; deformačně orientovaná predikce; poškozovací parametr; rozdíly v zaměření: nízkocyklová únava; vysokocyklová únava; mez únavy; gigacyklová únava; multiaxiální zatěžování; multiaxiální řešení únavové predikce; teplotní vlivy1) Růžička - Základy únavy
2) Papuga - Výpočty únavy
3) Papuga - Multiaxialita, TMF
51
3Lomová mechanika a fraktografie16.3.2011 - 9:00
-
17.3.2011 - 16:00
Lineární lomová mechanika; faktor intenzity napětí; módy porušování; křehký a tvárný lom; korekční funkce a kalibrace MKP modelů; lineární superpozice; lomová houževnatost a faktory ji ovlivňující; tvárný lom; nelineární lomová mechanika; plastická zóna na čele trhliny; J-integrál; R-křivky; COD koncept; šíření únavových trhlin; faktory ovlivňující jejich růst - redistribuce napětí, plastická zóna, interakce zatěžování; uzavírání-otevírání trhliny; šíření trhlin při složitém zatěžování; šíření krátkých trhlin; souvislost meze únavy a prahové hodnoty faktoru K; souvislost prahové hodnoty faktoru K a součinitele vrubu; použitelný software, možnosti nasazení na konkrétní typy úloh; inspekční prohlídky a jejich intervaly, určení bezpečného intervalu prohlídek. fraktografická analýza lomových ploch, rekonstrukce růstu trhliny pro konstantní i proměnnou amplitudu zatěžování, značkování lomové plochy.Den #1:
1) Kunz - Lomová mechanika I
2) Siegl - Fraktografie
Den #2:
3) Kunz - Lomová mechanika II
4) Materna - Software v LM
102
4Spolehlivost & NDT metody23.3.2011 - 9:00
-
24.3.2011 - 16:00
Statistická rozdělení, jejich parametry; statistické zpracování experimentálních dat - příklady; pravděpodobnostní náplň součinitelů spolehlivosti; deterministické a stochastické řešení; navrhování na pravděpodobnost poruchy; simulační metody; testování hypotéz, pravděpodobnost detekce defektu, metody vyhodnocování PoD křivek; PoD křivky, příklad jejich praktického užití; jednotlivé metody a jejich hlavní aspekty (náročnost nasazení, cena, vypovídací hodnota, použitelnost); sledování redistribuce napětí; vizuální prohlídky, penetrační kapaliny, ultrazvukové metody, rentgenografické metody, magnetostrikční metody, metody využití vakua; tenzometrie, optická vlákna, piezosenzory, akustická emise, termo citlivé metody, moderní optické metody (holografie); sledování dynamické odezvy, piezoaktuátory, piezosenzory; přechod k SHM (Structural Health Monitoring), jeho hlavní aspekty.Den #1:
1) Dohnal - Statistika
2) Kopřiva - Pravděpodobnost
3) Boháčová - Spolehlivost a PoD křivky
Den #2:
4) Boháčová - NDT-vířivé proudy
5) Běhal PhD. - NDT
6) Dvořák - NDT-optická vlákna
7) Běhal Ph.D. - Plánování údržby
8) Běhal Ph.D. - Monitorování stavu konstrukcí
9) Běhal Ph.D. - Predpisy a jakost
102
5Kovové konstrukce20.4.2011 - 9:00
-
20.4.2011 - 17:00
Materiály používané na kovové letecké konstrukce. Jejich statické a únavové vlastnosti. Certifikace materiálů. Materiálové databanky. Příklady konstrukčních řešení a jejich použitelnost pro DT návrh; vícecestný přenos silových účinků; rozdíl v fail-safe a damage tolerant přístupech; aspekt viditelnosti podkritické poruchy; zastavovače trhlin; větvení čela trhliny; zhodnocení běžně používaných leteckých materiálů z hlediska DT; dostupnost materiálových podkladů; identifikace hlavních částí konstrukce, rozsah poškození, nepřístupné oblasti, zkoušky částí primární konstrukce; posuzování záměn materiálu, dodavatele.1) Očenášek - DT-Pohled materialisty
2) Schmidt-Brandecker - Metallic Structures
61
6Kompozity, jejich analýza27.4.2011 - 9:00
-
27.4.2011 - 17:00
Rozdělení kompozitů;dlouhovláknové kompozity; typy vláken a matric; technologie výroby; mikromechanika kompozitu; elastické moduly; anizotropie, ortotropie, izotropie. Lamináty, skladba, označování; deformace a napjatost laminy; pevnostní kritéria. Úvod do klasické laminační teorie, deformace a napjatost v laminátu; spring-back efekt; porušování laminátů, delaminace; únava kompozitů, degradace tuhosti; experimentální analýza deformací; identifikace poškození, optické metody, ultrazvuk; metody modelování kompozitů pomocí MKP; sendvičové konstrukce; analýza sendvičů.1) Cabrnoch - Úvod do kompozitů
2) Cabrnoch - Analýza kompozitů
3) Cabrnoch - Specifika kompozitů
4) Doubrava - MKP analýza kompozitů
5) Johnson - Composites analysis
6) Johnson - Sandwich structures
61
7Kompozitní konstrukce28.4.2011 - 9:00
-
28.4.2011 - 17:00
Materiály používané na kompozitové letecké konstrukce. Jejich statické a únavové vlastnosti; certifikace materiálů; příklady konstrukčních řešení a jejich použitelnost pro DT návrh; aspekt viditelnosti podkritické poruchy; rozdíly v porušování kovů a kompozitů; zhodnocení běžně používaných leteckých materiálů z hlediska DT; dostupnost materiálových podkladů; spojování kompozitních a kovových dílů, lepení, nýtování, šroubové spoje, kombinované spoje; sendvičové konstrukce; identifikace poškození; zásady konstruování z kompozitů; aspekty kompozitních konstrukcí pro DT; impaktní zkoušky; numerické simulace; prokazování konstrukcí s defekty; rozsah poškození; nedostupné součásti a spoje.1) Johnson - Impact
2) Johnson - Crash
3) Johnson - DT in Composites
4) Růžek - Průkaz u kompozitních konstrukcí
61
8DT - integrace vědomostí, praxe4.5.2011 - 9:00
-
5.5.2011 - 17:00
Přehled typických dílů prokazovaných jako DT u evropských letounů. Statistika a výsledky prohlídek. Příklady postupu certifikace DT modelového kovového dílu, výpočtový program, experimentální program, postup prokazování, systém NDT, provozní opatření. Příklady certifikace DT modelového kompozitového dílu, rozdíly v procesu průkazu a zkoušek. SHM systémy. Praktický workshop v týmech zpracovávajících konkrétní typové návrhy, analýza stávajících konstrukcí. identifikace posuzovaných míst, analýzy přípustného poškození; prohlídky; postup průkazu pro typické díly; rozsah zkoušek; aplikovatelnost DT na různé části konstrukce.1) Schmidt-Brandecker - Knowledge Integrating, Practicing I
2) Schmidt-Brandecker - Knowledge Integrating, Practicing II
122

Popis verzí kurzu

Konkrétní nezávazný návrh jednotlivých variant kurzu si lze prohlédnout v přiloženém dokumentu. Verze se liší především v rozsahu. Výběrem konkrétní varianty si účastník volí počet přednášecích dnů. Vlastní uspořádání zvolených přednášek zůstává v jeho režii, tento výběr je však potřeba ukončit k 16. 2. 2011. Zde následuje přehled možných variant:


papuga@pragtic.com, poslední aktualizace: 10-05-2011